Interne klachtenregeling

Deze interne klachtenregeling geldt voor alle scholen van Stichting Elevantio.

Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. bevoegd gezag: Stichting Elevantio;
b. school: een school vallende onder het bevoegd gezag; 
c. directeur: de directeur van de school die voor deze klachtenprocedure op basis van het 
managementstatuut namens het bevoegd gezag gemandateerd is te handelen op de 
eigen school;
d. LKC: de externe commissie als bedoeld in artikel 8; 
e. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een leerling, een lid van het 
personeel of een anderszins functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan; 
f. verweerder: een lid van het personeel, het bevoegd gezag of een anderszins 
functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan, tegen wie een klacht is ingediend; 
g. klacht: klacht over (nagelaten) gedragingen en/of beslissingen van de verweerder. 

Artikel 2: Voorfase klachtindiening 
1. Een klager die een probleem op of met de school ervaart, neemt contact op met 
degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich 
daartegen verzet. 
2. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter 
oplossing voor aan de directie van de school. 
3. De klager kan het probleem bespreken met de schoolvertrouwenspersoon of externe 
vertrouwenspersoon. 
4. Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend als 
bedoeld in artikel 6. 

Artikel 3: De schoolvertrouwenspersoon
1. De directeur wijst na overleg met de medezeggenschapsraad tenminste één 
vertrouwenspersoon voor de school aan, niet zijnde een leidinggevende en/of een lid van 
de medezeggenschapsraad van de school. 
Anderszins functioneel bij de school betrokken personen of organen kunnen zich 
rechtsreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 4.
2. De schoolvertrouwenspersoon informeert de klager over de mogelijkheden die de 
klachtenregeling biedt. Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de 
schoolvertrouwenspersoon de klager naar de externe vertrouwenspersoon. 

Artikel 4: De externe vertrouwenspersoon 
1. Het bevoegd gezag benoemt na overleg met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad ten minste één externe vertrouwenspersoon ten behoeve van 
alle scholen van het bevoegd gezag. 
2. De externe vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden 
opgelost. 
3. De externe vertrouwenspersoon kan de klager begeleiden bij het indienen van de 
klacht als de klager daar om verzoekt. 
4. De externe vertrouwenspersoon informeert de klager over instanties of instellingen die 
de klager behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met 
de klacht en begeleidt de klager zo nodig bij het leggen van contact.
5. De externe vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd 
adviseren indien signalen die hem bereiken daar aanleiding toe geven. 
6. De externe vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk 
verslag uit van zijn werkzaamheden.

Artikel 5: Informatie over de klachtenregeling 
Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de klachtenregeling, het adres van de 
klachtencommissie en de namen en de bereikbaarheid van de 
schoolvertrouwenspersonen en externe vertrouwenspersonen voldoende bekend zijn door 
deze in ieder geval te publiceren in de schoolgids en op de website van de school.

Artikel 6: Het indienen van een klacht 
1. De klager kan een klacht indienen bij de LKC of bij het bevoegd gezag. 
2. Het klaagschrift bevat ten minste: 
                    a. de naam en het adres van de klager; 
                    b. de naam van verweerder en de naam van de school waar de klacht betrekking 
                        op heeft; 
                    c. een omschrijving van de klacht en de datum/periode waarop de klacht 
                       betrekking heeft; 
                    d. afschrift van de op de klacht betrekking hebbende stukken;
                    e. de dagtekening. 
3. De klager kan zich bij het indienen en bij de behandeling van de klacht laten bijstaan 
door een gemachtigde. 

Artikel 7: Behandeling van de klacht door het bevoegd gezag 
1. Als klager zijn klacht indient bij het bevoegd gezag, kan het bevoegd gezag de klacht 
zelf afhandelen. Het bevoegd gezag meldt in dat geval klager en verweerder welke 
stappen het gaat zetten om de klacht af te handelen. 
2. Als de behandeling van de klacht door het bevoegd gezag naar het oordeel van de
klager niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager de klacht indienen bij de LKC. 
3. Als het bevoegd gezag de behandeling van de klacht niet zelf ter hand neemt, verwijst 
het bevoegd gezag de klager naar de LKC. 

Artikel 8 De klachtencommissie 
Het bevoegd gezag heeft zijn scholen aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 
85191, 3508 AD Utrecht, T: 030 - 280 95 90 E: info@onderwijsgeschillen.nl, W: 
www.onderwijsgeschillen.nl
Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de LKC is het Reglement van 
de Commissie van toepassing. Dit reglement is te vinden op: 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) | Onderwijsgeschillen

Artikel 9 Informatieverstrekking aan de LKC 
Personeelsleden in dienst van het bevoegd gezag zijn verplicht door de LKC gevraagde 
informatie te verstrekken en omtrent het verzoek daartoe en de informatieverstrekking 
vertrouwelijkheid in acht te nemen. 
Deze verplichtingen gelden ook voor het bevoegd gezag. 

Artikel 10: Beslissing op advies van de LKC
1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van LKC deelt het bevoegd gezag aan 
de klager, de verweerder, de directeur van de betrokken school en de LKC schriftelijk en 
gemotiveerd mee of het bevoegd gezag het oordeel over de gegrondheid van de klacht 
deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. 
2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt 
het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de verweerder en de LKC. 

Artikel 11: Informeren medezeggenschapsraad
Het bevoegd gezag informeert de medezeggenschapsraad van de school over elk oordeel 
van de LKC waarbij de klacht gegrond is geoordeeld en over de eventuele maatregelen 
die het naar aanleiding van dat oordeel zal nemen. 

Artikel 12: Vertrouwelijkheid 
1. Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht 
vertrouwelijkheid in acht te nemen. 
2. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer 
onder de werking van de klachtenregeling valt. 

Artikel 13: Wijziging van de klachtenregeling
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd na overleg met de externe 
vertrouwenspersoon, met inachtneming van de bepalingen van het reglement van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Artikel 14: Overige bepalingen 
1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 
2. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klachtenregeling Elevantio’. 
3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

De regeling is vastgesteld op 20 december 2021