Medezeggenschap

Binnen elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief met een ouder- en een personeelsgeleding. Zij richten zich op thema’s die de eigen school aangaan. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school.

Schooloverstijgend functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het beleid toetst van alle (of een meerderheid van de ) Elevantio-scholen. De bovenschoolse zaken worden hier voor advies, instemming of ter informatie voorgelegd. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. Twee keer per jaar overlegt de GMR met de Raad van Toezicht.

De GMR bestaat uit acht leden, en vergadert in de regel acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het bestuurskantoor van Elevantio in Axel. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via info@elevantio.nl.
De GMR communiceert open met de achterban en informeert de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Elke school heeft een eigen contactpersoon binnen de GMR. 

Meer informatie is te vinden in het Medezeggenschapsstatuut, het GMR-reglement en het Huishoudelijk reglement GMR. 
 

Samenstelling

  Titel en geleding Portefeuille Clusterverdeling
Annemiek Stallaart Voorzitter - PGMR HRM Terneuzen/stad
Nathalie Janssen Vice voorzitter/secretaris - PGMR Onderwijs & Kwaliteit West
Kobi Heeringa Lid – PGMR Financiën, Facilitair & huisvesting Terneuzen/ kernen
Lucia Asensi Lid - OGMR Financiën, Facilitair & huisvesting Terneuzen/ stad
Hanna Smeenk-Manski Lid - OGMR Bestuur & BMO Terneuzen/ kernen
Annelies de Kock Lid – PGMR Onderwijs & Kwaliteit Oost
Josephine Fassaert Lid – OGMR Bestuur & BMO West
Veronique Verstraete Lid - OGMR HRM Oost

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

PGMR (15.30-18.00 uur)

De agenda wordt 10 dagen voor de vergadering van de PGMR op de website gepubliceerd.
Daarnaast is de vastgestelde besluitenlijst openbaar, te weten via onderstaande link:

Besluitenlijst PGMR 

Agenda 27-5-2024


GMR (19.30-22.00 uur)

Nieuwsbrief GMR december 2023.

Jaarverslag GMR 2023

Besluitenlijst GMR 06-02-2024

Agenda GMR 18-6-2024

De agenda wordt 10 dagen voor de vergadering van de GMR op de website gepubliceerd.
Daarnaast is de vastgestelde besluitenlijstopenbaar.

Contactavonden tussen MR-GMR:

Dinsdag 07-11-2023 

Dinsdag 26-03-2024