Medezeggenschap

Binnen elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief met een ouder- en een personeelsgeleding. Zij richten zich op thema’s die de eigen school aangaan. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school.

Schooloverstijgend functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het beleid toetst van alle (of een meerderheid van de ) Elevantio-scholen. De bovenschoolse zaken worden hier voor advies, instemming of ter informatie voorgelegd. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. Twee keer per jaar overlegt de GMR met de Raad van Toezicht.

De GMR bestaat uit acht leden, en vergadert in de regel acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het bestuurskantoor van Elevantio in Axel. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via info@elevantio.nl.
De GMR communiceert open met de achterban en informeert de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Elke school heeft een eigen contactpersoon binnen de GMR. 

Meer informatie is te vinden in het Medezeggenschapsstatuut, het GMR-reglement en het Huishoudelijk reglement GMR. 
 

Samenstelling

  Titel en geleding Portefeuille Clusterverdeling
Cynthia de Kock Voorzitter - PGMR HRM Terneuzen/stad
Conny Bakker Vice voorzitter/secretaris - OGMR BMO Terneuzen/kernen
Kobi Heeringa Lid – PGMR Financiën & Facilitair Terneuzen/ kernen
Eric Lelieveld Lid - OGMR Financiën & Facilitair Terneuzen/ stad
Michèle de Vries Lid - OGMR BMO Oost
Nicole Verschueren Lid – PGMR Onderwijs & Kwaliteit Oost
Evelien Visser Lid – OGMR HRM West
Nathalie Janssen Lid – PGMR Onderwijs & Kwaliteit West

Jaarplanning

  2021     2022        
GMR 21-9 2-11 14-12 18-1 22-2 29-3 17-5 28-6

De agenda wordt 10 dagen voor de vergadering van de GMR op de website gepubliceerd.
Daarnaast is de vastgestelde besluitenlijst openbaar.

Agenda 19-04-2022

Agenda 29-03-2022

Agenda 22-02-2022

Agenda 27-01-2022

Agenda 14-12-2021

Agenda 02-11-2021

Agenda 21-09-2021