Medezeggenschap

Binnen elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief met een ouder- en een personeelsgeleding. Zij richten zich op thema’s die de eigen school aangaan. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school.

Schooloverstijgend functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het beleid toetst van alle (of een meerderheid van de ) Elevantio-scholen. De bovenschoolse zaken worden hier voor advies, instemming of ter informatie voorgelegd. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. Twee keer per jaar overlegt de GMR met de Raad van Toezicht.

De GMR bestaat uit acht leden, en vergadert in de regel acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op het bestuurskantoor van Elevantio in Axel. Indien u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden via info@elevantio.nl.
De GMR communiceert open met de achterban en informeert de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Elke school heeft een eigen contactpersoon binnen de GMR. 

Meer informatie is te vinden in het Medezeggenschapsstatuut, het GMR-reglement en het Huishoudelijk reglement GMR. 
 

Samenstelling

  Titel en geleding Portefeuille Clusterverdeling
Annemiek Stallaart Voorzitter - PGMR HRM Terneuzen/stad
Nathalie Janssen Vice voorzitter/secretaris - PGMR Onderwijs & Kwaliteit West
Kobi Heeringa Lid – PGMR Financiën & Facilitair Terneuzen/ kernen
Eric Lelieveld Lid - OGMR Financiën & Facilitair Terneuzen/ stad
Michèle de Vries Lid - OGMR BMO Oost
Annelies de Kock Lid – PGMR Onderwijs & Kwaliteit Oost
Josephine Fassaert Lid – OGMR BMO West
Jelko Sweegers Lid - OGRM HRM Terneuzen/kernen

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

PGMR (15.30-18.00 uur)

Maandag 19-09-2022
Maandag 05-12-2022
Maandag 06-02-2023
Maandag 17-04-2023

De agenda wordt 10 dagen voor de vergadering van de PGMR op de website gepubliceerd.
Daarnaast is de vastgestelde besluitenlijst openbaar, te weten via onderstaande link:

Besluitenlijst PGMR (05-12-2023)

Besluitenlijst PGMR (19-09-2022)

Besluitenlijst PGMR (13-02-2023)

Agenda 17-04-2023

Agenda 06-02-2023

Agenda 05-12-2022

Agenda 19-09-2022

Agenda 23-5-2023


GMR (19.30-22.00 uur)

Dinsdag 11 oktober 2022
Dinsdag 22 november 2022 + vooraf met RvT om 18.00 uur
Dinsdag 13 december 2022
Dinsdag 28 maart 2023
Maandag 22 mei 2023 aansluiten bij RvT om 18.00 uur
Dinsdag 23 mei 2023
Dinsdag 20 juni 2023

Besluitenlijst GMR 28-03-2023

Nieuwsbrief GMR januari 2023

Jaarverslag GMR 2022

De agenda wordt 10 dagen voor de vergadering van de GMR op de website gepubliceerd.
Daarnaast is de vastgestelde besluitenlijst openbaar.

Besluitenlijst GMR 24-01-2023

Agenda 23-05-2023

Agenda 28-03-2023

Agenda 13-12-2022

Agenda 22-11-2022

Agenda 11-10-2022

Contactavonden tussen MR-GMR:

Dinsdag 17-01-2023
Dinsdag 06-06-2023