Spring naar hoofd-inhoud

Onderwijs

 Voor ons onderwijs nemen de volgende kernbegrippen een centrale plek in:

  • Kwalificatie: overdracht van kennis, vaardigheden, waarden, normen
  • Persoonsvorming: vrijheid, verantwoordelijkheid, empathie, in democratisch perspectief
  • Socialisatie: zich verhouden tot de wereld, tot cultuur, tradities, innovaties, tot manieren van doen en van zijn.
  • Talenten: ontdekken en ontplooien van talenten.

De scholen van Elevantio staan niet alleen in de ontwikkeling van kinderen. Vanuit partnerschap en in samenwerking met ouders, kinderopvang en jeugdzorg realiseren scholen het sterkste onderwijs. In samenhang met het VVE-beleid is de doorgaande lijn van nul tot en met twaalf jaar een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs. 
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Scholen hebben daarvoor een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld. Daarin is beschreven wat de ondersteuningsmogelijkheden op de school zijn. 
Binnen Elevantio is extra ondersteuning op school ook mogelijk. Deze is vooral preventief en systeemgericht en wordt door verschillende (Elevantio) experts geboden. 
De samenwerking met verschillende partners is groot.

Werken aan kwaliteit van onderwijs

Scholen zijn autonoom in de ontwikkeling van het onderwijsaanbod en de identiteit van de school, zowel de smalle als de brede identiteit. De kwaliteit van onderwijs aan het individuele kind wordt bepaald door de leerkracht voor de klas. Naast goede pedagogische en didactische vaardigheden zijn eigenschappen als enthousiasme, motivatie en inspireren van groot belang. Dialoog en van elkaar leren zijn daarbij belangrijk. Het is van belang dat er in de organisatie een eenduidig en op elkaar aangesloten kwaliteitsstelsel is. Het kwaliteitsstelsel omvat beleid, uitgangspunten en processen binnen de hele organisatie en het samenspel daartussen. Het beleid en het proces worden structureel gemonitord en geëvalueerd. Past het nog bij de ontwikkelingen in de maatschappij? Geven de ontwikkelingen in de scholen aanleiding tot aanpassing? Uitgangspunt is dat de onderwijskwaliteit minimaal voldoet aan de geldende wet- en regelgeving