Vakantieregeling

Deze vakantieregeling geldt voor alle scholen van Elevantio en is tot stand gekomen in overleg met alle schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen.

Klachtenregeling

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor één van onze scholen gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keuze vindt. Indien u toch ontevreden bent of een klacht heeft maakt u gebruik van de interne klachtenregeling.

Het bestuur van Stichting Elevantio geeft ouders/verzorgers en medewerkers de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De externe vertrouwenspersonen zijn:

Annette de Wit
06 - 511 752 27
a.dewit@mwago.nl
Beschikbaar: ma t/m do
Chiara Middelhuis
06 - 309 947 69
c.middelhuis@mwago.nl
Beschikbaar: di t/m vr
Bettina Slager
06 - 10 16 17 19
b.slager@mwago.nl
Beschikbaar: ma (middag), di, do (middag), vr
Rian Vereecken
06 - 83 87 86 19
r.vereecken@mwago.nl 
Beschikbaar: ma t/m do

Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website mwago.nl/wie-zijn-wij/ of www.mwago.nl. Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Stichting Elevantio, tel. 0114 347880.

Elevantio is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Zowel ouders en/of verzorgers als medewerkers kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een email sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling en de procedure bij de LKC. 

Leerplicht

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden.De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool.

De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn school, na schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode van maximaal 10 dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. Deze zijn opgenomen in de schoolgids van elke school.
 

Aanvullende informatie kunt u vinden bij Leerplichtwet en Rijksoverheid en RBL.

Rouwprotocol

Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders, teamlid of anderen in de nabijheid van de school. Daar gaat vaak veel verdriet en emotie mee gepaard. 
Voor dit soort trieste situaties hebben we het rouwprotocol opgesteld.
In het rouwprotocol staat welke stappen genomen we nemen na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken.

Privacy

Elevantio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Elevantio respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Heeft u nog vragen? Mail dan onze Functionaris Gegevensbescherming op privacy@elevantio.nl.

Beleid aanname en verwijdering Elevantio

De scholen van Elevantio hanteren een protocol rondom toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering.