Vakantieregeling

Deze vakantieregeling geldt voor alle scholen van Elevantio en is tot stand gekomen in overleg met alle schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen.

Klachtenprocedure

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor één van onze scholen gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keuze vindt. Indien u toch ontevreden bent, of een klacht heeft, dan horen wij dat graag.

 

Leerplicht

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden.De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool.

De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn school, na schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode van maximaal 10 dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. Deze zijn opgenomen in de schoolgids van elke school.
 

Aanvullende informatie kunt u vinden bij Leerplichtwet en Rijksoverheid en RBL.

Rouwprotocol

Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders, teamlid of anderen in de nabijheid van de school. Daar gaat vaak veel verdriet en emotie mee gepaard. 
Voor dit soort trieste situaties hebben we het rouwprotocol opgesteld.
In het rouwprotocol staat welke stappen genomen we nemen na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken.