Privacyverklaring 

Stichting Elevantio respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. 

Informatiebeveiligings- en Privacybeleid
Stichting Elevantio verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Informatiebeveiligings- en Privacybeleid. 

Verwerking van persoonsgegevens
Stichting Elevantio verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers, bezoekers en andere personen. Een deel van die persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens via het inschrijvingsformulier voor leerlingen en bij het in dienst nemen van personeel. Een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken verzamelen wij zelf, zoals voortgangsgegevens van leerlingen en gegevens over het functioneren van medewerkers. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden. 

Doeleinden van de verwerking
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van medewerkers gebruik wij met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. 

Beveiliging van persoonsgegevens en bewaartermijnen
Stichting Elevantio neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo slaan wij persoonsgegevens op in systemen die beperkt toegankelijk zijn en hebben alleen personen op basis van hun functie toegang tot bepaalde gegevens. 
Stichting Elevantio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Verstrekking aan derden
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met toestemming. Met de organisatie die uw gegevens verwerken in opdracht van Stichting Elevantio worden afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. 

Uw rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te bespreken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. 

Functionaris Gegevensbescherming
Stichting Elevantio heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Stichting Elevantio over de privacywetgeving. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de FG. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens of wilt u een beroep doen op (één van) uw rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande weg:

Functionaris Gegevensbescherming:    dhr. Henk de Koeijer
                                                              privacy@elevantio.nl
                                                              0114-347880


Teamleider BMO:                                  mw. Jacqueline de Letter
                                                              jacquelinedeletter@elevantio.nl
                                                              0114-347880